Vedtægter


§1
Foreningens navn er ”Gesten Forsamlingshus”, beliggende Hovedgaden 30, 6621 Gesten.

§2
Foreningens formål er at drive Gesten forsamlingshus som et møde- og samlingssted for
beboerne i Gesten sogn.
At understøtte lokale aktiviteter, som er med til at bidrage til fællesskabet i Gesten.
At udleje Gesten forsamlingshus


§3
Den nødvendige kapital for foreningens drift søges tilvejebragt ved offentlige og private
tilskud. Ved at afholde indsamlinger og arrangementer i foreningens lokaler. Dog kan man
også hjælpe til ved arrangementer udenfor foreningens lokaler, hvis arrangementet er i
overensstemmelse med foreningens formål.
Overskud ved foreningens drift kan anvendes til modernisering eller udvidelse af
bestående bygninger og aktiviteter, der sker i overensstemmelse med foreningens formål
beskrevet i §2.
For forsamlingshuset forpligtelser, hæfter alene dets aktiver, da bestyrelsen eller
medlemmer ikke hæfter personligt.


§4
Som medlemmer kan optages personer i Gesten Sogn, der er over 18 år, der er
interesseret i foreningens arbejde.
Medlemmerne har ingen andel i foreningens formue eller overskud, der alene tilfalder
foreningen. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld eller driftsunderskud.


§5
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun denne kan vedtage
vedtægtsændringer.
Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Så der er god tid til
at revidere regnskabet. Generalforsamlingen kan føres digitalt, hvis en fysisk
generalforsamling ikke er muligt, eksempelvis ved længere varende forsamlingsforbud.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent. Dirigenten må ikke være et bestyrelsesmedlem.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Hvis der
ønskes skriftlig afstemning, stemmes der skriftligt.
Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved opslag på sociale medier, hjemmeside og
anden muligheder, der varsler medlemmer af foreningen.
Indkaldelsen skal ske med 8 dages varsel.
Generalforsamlingen afholdes med en fast dagsorden, der som minimum indeholder
følgende punkter :
Valg af dirigent
Valg af protokolfører og stemmetællere

Aflægning af årsberetning
Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Valg af bestyrelsesmedlemmer

 • Valg af 2 suppleanter
 • Valg af 2 revisorer
  Indkomne forslag
  Eventuelt
  Indkomne forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være
  indgivet skriftligt til formanden senest 1 måned før generalforsamlingen.
  Ekstraordinær generalforsamling afholdes når et flertal i bestyrelsen bestemmer dette,
  eller når mindst 15 medlemmer indsender en skriftlig begæring herom til bestyrelsen med
  angivelse af det eller de emner, der ønskes behandlet.
  Der laves referat af generalforsamlingen, dette offentliggøres senest 1 måned efter
  generalforsamlingen. Referatet underskrives af formanden og dirigenten.

§6
Foreningen har ret til at udleje forsamlingshuset i overensstemmelse med de i §2 nævnte
formål, samt udlejning til fester, foreninger og lignende brug. Udlejning må kun ske til
personer, der er fyldt 18 år. Lejeren har ansvaret for bygninger og løsøre. Bestyrelsen
fører tilsyn med at anvendelsen sker som beskrevet.


§ 7
Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5-7 medlemmer, der vælges for 2 år ad
gangen.
På ulige år vælges der op til 3 medlemmer og på lige år vælges op til 4 medlemmer.
Genvalg kan ske. Suppleanter er på valg og vælges hvert år.
Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen, senest på førstkommende
bestyrelsesmøde. Bestyrelsen vælger selv en formand, næstformand, sekretær og
kasserer.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 af dens medlemmer er tilstede. Beslutninger
afgøres ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme
afgørende.
Suppleanter har ikke stemmeret.
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, eller i dennes fravær af næstformanden i
forening med et andet bestyrelsesmedlem.
Ved større økonomisk forpligtelse eller beslutninger underskrives der af den samlede
bestyrelse.
Der laves referat ved alle møder, disse godkendes ved kommende møde og kan gøres
offentligt tilgængeligt.
Evt. uenighed ved beslutninger kan ved ønske føres til referat.

Ordinære bestyrelsesmøder forsøges afholdt månedligt, dog minimum 6 gange årligt.

§8
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Regnskabet udleveres til revisor, der reviderer dette til generalforsamlingen.
Regnskabet udleveres til generalforsamlingen og gennemgås som fast punkt på
dagsordnen.


§9
Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller 1⁄2 af
foreningens medlemmer. Beslutningen om opløsning kræver en godkendelse på en
ordinær og en ekstraordinær generalforsamling med minimum 1 måned og maksimum 3
måneders mellemrum.
I tilfælde af opløsning træffer generalforsamlingen beslutningen om anvendelse af
foreningens midler, som skal anvendes til formål, der gavner Gesten Sogn.

Vedtaget på generalforsamlingen i 2022